Yhdistyksen säännöt

Vangora ry:n säännöt

Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on VANGORA ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

Tarkoitus ja sen toteuttaminen

Yhdistyksen tarkoitus on edistää turkkilaisten kissojen rodullista tuntemusta ja ylläpitää suunnitelmallista kasvatustyötä rotujen tason parantamiseksi ja ylläpitämiseksi.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
1. Ohjaa ja neuvoo turkkilaisten kissojen kasvatus-, hoito- ja jalostusasioissa.
2. Pitää kortistoa ja sukutaulurekisteriä.
3. Harjoittaa julkaisutoimintaa.
4. Jakaa esittelymateriaalia näyttely- yms. tilaisuuksissa.

5. Järjestää näyttelyjä ja jalostuskatselmuksia rotujen tason seuraamiseksi.

Toimintansa tukemiseksi:
1. Perii jäseniltään vuosittain määräytyvän jäsenmaksun.
2. Ottaa vastaan lahjoituksia.
3. Järjestää arpajaisia ja myyjäisiä asianmukaisin luvin.

4. Järjestää arvostelu- ja esittelynäyttelyjä.

Hallinto

VANGORA ry:n asioita hoitaa ja sitä edustaa vuosikokouksessa valittava hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, sihteeri ja neljä (4) muuta varsinaista jäsentä sekä kaksi (2) varajäsentä.

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja sihteeri, kumpikin erikseen.

Hallituksen toimintakausi on kalenterivuosi ja uuden hallituksen jäsenet valitaan äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee arpa.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään kolme (3) hallituksen varsinaista jäsentä tai varajäsentä ja puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ovat läsnä.

Hallituksen kokoonkutsujana toimii puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

10§
Yhdistys kokoontuu vuosittain tammi-huhtikuussa pidettävään kevätkokoukseen sekä marraskuun loppuun mennessä pidettävään syyskokoukseen. Kevätkokouksessa käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös, vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä vastuuvelvollisille. Syyskokouksessa käsitellään toimintasuunnitelma, jäsenmaksut ja valitaan hallituksen puheenjohtaja, sihteeri, muut hallituksen jäsenet ja varajäsenet sekä muut toimihenkilöt, sekä valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja yksi (1) varatilintarkastaja seuraavalle vuodelle.

11§
Yhdistyksen kokouksesta on ilmoitettava jäsenille kirjallisesti ja kokouskutsu on postitettava vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokouspäivää.

Jäsenet

12§
VANGORA ry:n jäseneksi voi hallitus hyväksyä turkkilaisten kissojen rodullisesta kehityksestä kiinnostuneet henkilöt, jotka suorittavat vuosikokouksen määräämän jäsenmaksun ja joidenka kissojen hoidon ja kasvatustoiminnan suhteen ei ole huomautettavaa.

13§
Jäsen voi erota yhdistyksestä, kun hän siitä KIRJALLISESTI ilmoittaa hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen, joka ei ole suorittanut jäsenmaksuaan kulloisenkin kalenterivuoden viimeiseen päivään mennessä.

14§
Hallituksella on oikeus erottaa jäsen, joka sopimattomalla tavalla tai huonolla käytöksellään saattaa VANGORA ry:n maineen ja uskottavuuden kyseenalaiseksi tai jonka kissanpito-olosuhteissa on eläinsuojelullista huomautettavaa. Erotettu jäsen voi valittaa päätöksestä yhdistyksen kokoukselle 30 vuorokauden kuluessa päätöksen tiedoksi saantipäivästä, tätä päivää lukuun ottamatta. Lopullisen päätöksen erottamisesta tekee tällöin yhdistyksen kokous.

15§
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

16§
Näiden sääntöjen muuttamisesta tai VANGORA ry:n purkamisesta päättää yhdistyksen kokous vähintään 2/3 enemmistöllä annetuista äänistä. Kokoonkutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

17§
Yhdistyksen purkautuessa VANGORA ry:n jäljelle jääneet varat lahjoitetaan lyhentämättöminä purkamisesta päättäneen kokouksen määräämälle rekisteröidylle eläinsuojeluyhdistykselle.
Julkaisutoiminta

18§
VANGORA ry:n virallinen jäsenlehti on nimeltään VANGORA ja se ilmestyy kaksi (2) kertaa vuodessa, ellei hallitus toisin päätä.